Pravidlá ochrany osobných údajov

Základné informácie 

Vojtech Ručka, so sídlom: Rúbanisko II./61, 98403 Lučenec, IČO: 43743277, DIČ: 10 39897892, IČ DPH SK: 1039897892 podľa § 7a, Číslo živn.registra: 640-12590, okresný úrad Lučenec ako prevádzkovateľ internetového obchodu NAVONKA.sk (ďalej len “správca”) je spracovávateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a správcu osobných údajov:

Vojtech Ručka – www.NAVONKA.sk
903 01 Hurbanova Ves 100/28
E-mail: info@navnonka.sk
Telefonny kontakt: +421 910 217 578

Termín “osobné údaje” označuje informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (t.j. fyzickej osoby) , ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné (identifikačné a kontaktné) údaje, ktoré mu zákazníkdobrovoľne poskytol alebo osobné údaje získal za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia objednávky s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.navonka.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je nasledovný:

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

Správca internetového obchodu www.NAVONKA.sk spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
• registrácia zákazníka na internetovom obchode www.navonka.sk
• objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.navonka.sk
• potvrdenie objednávky
• uzatvorenie kúpnej zmluvy
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
• evidencia kupujúcich na administratívne účely
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
• zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, čiže ju zo strany správcu plniť.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému či individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol-a svoj výslovný súhlas.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, údaje o objednávkach.

Správca spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Doba spracovania osobných údajov

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Správca poskytuje osobné údaje príjemcom / osobám

 • podieľajúcim sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby

 • Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
 • Google nákupy – žiadosť o recenziu, zaznamenáva email ak odsúhlasíte v procese objednávky
 • Google Moja firma – žiadosť o recenziu, zaznamenáva prezývku respektíve meno používateľa, záznam o vyhľadávaní a záznam v mapách

Zabezpečenie osobných údajov

Správca, aby zamedzil neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedol primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Internetový obchod www.navonka.sk nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Právach dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajo

Za podmienok stanovených v GDPR dotknutá osoba má:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu (info@navonka.sk). Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 •  právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, pri domnienke, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Záver

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený-a s Podmienkami ochrany osobných údajov a s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol-a.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.