I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchodne www.navonka.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma so sídlom:

Vojtech Ručka, Veterná ulica 175/5, 903 01 Hurbanova Ves

IČO: 43 743 277, DIČ: 1039897892, zapísanej v živnostenskom registri na Obvodnom úrade Senec, číslo živnostenského registra: 640-12590.

Email: info@navonka.sk, tel.č. 0910-217-578.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkam zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002, všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mena alebo na jej účet.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cena tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Tovar – produkty umiestnené v ponuke e-shopu www.navonka.sk.

Trvanlivý nosič – prostriedok na uchovanie informácií spôsobom umožňujúcim ich použitiu a reprodukovaniu v budúcnosti, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

Elektronický obsah – dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä texty, videá, hudba, atď.

III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie “Zmluva uzatvorená na diaľku” podľa zákona č. 102/2014 Z.z.  § 2, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na základe zásielkového predaja. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Všetky ostatné náležitosti a povinnosti vyplývajúce z realizácie zásielkového predaja sú uvedené nižšie a riadia sa povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie menovaného zákona.

Objednávky podané prostredníctvom www.navonka.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, zmena ceny za tovar a za prepravu, spôsob a termín doručenia). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, a dohodne nové podmienky dodania. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkam, potvrdí to emailom, ktorý sa považuje za záväzný.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený objednávkový formulár (predpísané údaje a náležitosti).

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho úplnom zaplatení a prevzatí.

IV. Zrušenie objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená najneskôr v deň odoslania objednávky, zaslaním žiadosti na adresu info@navonka.sk. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od stornovania, bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní od stornovania bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

Ceny uvedené na stránke www.navonka.sk sú platné len pre nákup cez obchodný systém www.navonka.sk. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Všetky ceny sú uvedené v € a sú vrátane DPH. Predávajúci nie je platca DPH.

Predávajúci dodá tovar za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode www.navonka.sk v čase objednania tovaru.

Kupujúci vykoná platbu za tovar predávajúcemu jedným z nasledujúcich spôsobov:

a., Pred prevzatím tovaru:

– bezhotovostne bankovým prevodom

– bezhotovostne cez PayPal

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 3. pracovných dní od odoslania objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke bude k tovaru priložená faktúra, ktorá je zároveň dodacím a záručným listom.

VI. Dodacie podmienky

Tovar bude dodaný zákazníkovi podľa zvolenej formy doručenia (Slovenskou poštou alebo Packeta Slovakia).

Tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty sa zasiela ako doporučený list 2. triedou (ak nie je dohodnuté inak), pri ktorom je termín dodania 1-3 dni. Tovar zaslaný prostredníctvom Packeta Slovakia sa doručuje na tzv. Z-poin – zazmluvnené výdajné miesto, ktoré si zákazník vyberie sám a pohodlne vyzdvihne, kedy mi to vyhovuje.

Tovar na sklade sa expeduje od potvrdenia objednávky do 24 hodín. Tovar, ktorý nie je na sklade, sa expeduje najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky. O expedícii tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Cenník prepravy zásielky v rámci Slovenskej republiky:

Slovenská pošta: 4,50-€ 

Packeta Slovakia – Z-point výdajné miesto: 4,-€

VII. Záručné podmienky

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom a v rozpore s návodom, nevhodným skladovaním, pri používaní výrobku k inému účelu ako je určený.

VIII. Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Postup pri reklamácii:

1., Zákazník informuje predávajúceho o reklamácii e-mailom: info@navonka.sk, telefonicky (0910 217 578) alebo písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho: Vojtech Ručka, Veterná ulica 175/5, 903 01 Hurbanova Ves.

2., Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný zaslať spolu s chybným tovarom kópiu dokladu o kúpe a podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej je uvedené meno a priezvisko kupujúceho, jeho adresa, popis vady tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje.

3.,  Reklamovaný tovar musí byť zaslaný kompletný, s príslušenstvom a s návodom.

4., Reklamovaný tovar kupujúci zašle na reklamáciu formou bežného alebo obchodného balíka poštou,  zasielateľskou spoločnosťou alebo prostredníctvom Packeta Slovakia na náklady predávajúceho pod ID 90537855 (ID odosielateľa pre spätné zásielky). Predávajúci reklamovaný tovar zaslaný prostredníctvom dobierkovej služby nepreberá.

5., Po obdržaní reklamačného protokolu predávajúci kontaktuje kupujúceho, telefonicky alebo e-mailovou formou, a prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie. Reklamáciu musí predávajúci prijať ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.

6., Prevádzkovateľ/predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, najneskôr však do 30 dní od začiatku uplatnenia reklamácie. Kupujúci bude o výsledku reklamácie oboznámený písomne (e-mailom, poštou).

7., V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť na vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním  tovaru, mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Za neopodstatnenú reklamáciu považujeme aj tú, kde tovar bol znehodnotený bežným používaním (nie výrobnou vadou).

IX. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránkehttp://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluv ,alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou, sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.ska v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Odstúpenie od zmluvy 

1., Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy ihneď bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa:

b) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar;
c) keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Vojtech Ručka, Veterná ulica 175, 903 01 Hurbanova Ves alebo info@navonka.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár, ktorý si môžete uložiť do svojho počítača, elektronicky alebo ručne vyplniť, vytlačiť a zaslať buď e-mailom alebo v papierovej forme.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2., Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a iných nákladov a poplatkov na doručenie tovaru k Vám.

Všetky platby, Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúci zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Tovar musí byť musí byť nepoškodený, kompletný a nepoužitý. Tovar zašlite spolu s kópiou dokladu o kúpe.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zákazník je povinný tovar poslať na svoje náklady a predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu. Odporúča sa zaslať tovar doporučene a poistený. Zásielky vrátené ako dobierka nebudú predávajúcim prevzaté.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

XI. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracované v súlade so Zákonom č.122/2013  Z.z. § 28 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a nebude ich ďalej poskytovať tretím osobám alebo inak komerčne používať. Výnimku tvoria údaje potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa – doručenia,- fakturačná,  e-mail a telefónne číslo). Spotrebiteľ/kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi/predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Bližšie informácie ohľadom ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov nájdete v tejto časti: https://www.navonka.sk/ochrana-sukromia/

XII. Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dohľadu
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

XIII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s výnimkou odstúpenia od zmluvy.

Tieto „Obchodné podmienky“ platia v znení uvedenom na internetových stránkach ww.navonka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym od-klikom pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Uvedené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2013, aktualizácia 20.02.2024.