Cart

Ochrana súkromia

Ochrana Súkromia a Osobné Údaje

Odoslanie objednávky cez internetový obchod NAVONKA.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Nákup v našom internetovom obchode je možné zrealizovať registráciou alebo bez registrácie. Výhoda registrácie je, že si zákazník po prihlásení do „Môj účet“ vidieť aktuálny stav objednávok, spätne kedykoľvek prezrieť objednávky, zmeniť svoje osobné údaje a nemusí opätovne vyplňovať objednávkový formulár. Zákazník môže kedykoľvek svoj účet zrušiť zaslaním e-mailu na adresu info@navonka.sk.

Každý registrovaný zákazník má prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov možnosť nahliadnuť len do svojho konta/účtu. Prihlasovacie údaje si zákazník volí podľa svojej slobodnej vôle. Neregistrovaní zákazníci nemajú vytvorené konto, osobné údaje vypĺňajú do objednávkového formulára pri každom nákupe.

NAVONKA.sk spracúva osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na zaslanie, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Obchod NAVONKA.sk ponúka zákazníkom možnosť registrácie výhradne na zasielanie aktuálnej ponuky, noviniek a iných marketingových informácií vo forme elektronickej pošty (e-mailu). Pri tejto registrácii zákazník uvedie len svoju e-mailovú adresu. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@navonka.sk.

Osobné údaje objednávateľa (kupujúceho) spracúvame za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využívame ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Ako prevádzkovateľ obchodu zodpovedáme za to, že poskytnuté osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám a žiadnym iným subjektom (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok ako je Slovenská pošta). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Osobné údaje nezverejňujeme. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý internetovému obchodu NAVONKA.sk poskytuje webhosting.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

  1. Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
  3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
  4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
  5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
  6. Zasielanie aktuálnej ponuky a marketingových informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pridaj komentár